Què és el finançament voluntari dels socis?

La recaptació de fons, per a la constitució de les comunitats financeres, es realitza a partir del finançament voluntari dels socis. Li correspon, sempre, a l’Assemblea General la seva autorització. Les modalitats estan recollides en els articles 48 i 77 dels Estatuts de la cooperativa:

Prestacions i finançament que no formen part del capital social.

S’inclouen en aquesta modalitat les:

  • Quotes d’ingrés,
  • Quotes periòdiques,

amb els límits i condicions que estableix la llei. En cap cas aquestes quotes integraran el capital social ni seran reintegrables.

La quantia de les quotes pels nous socis no pot ser superior a les aportades pels socis antics, a partir de l’aprovació de l’establiment de les quotes per l’Assemblea General, actualitzades d’acord amb l’índex de preus de consum.

Deute subordinat i títols participatius.

D’acord amb el següent detall:

  • Deute subordinat. Emissió de participacions especials, per a captar recursos financers dels socis o de terceres persones, i fixar-ne les condicions d’emissió. Aquestes participacions especials són lliurement transmissibles i s’han d’ajustar a la normativa reguladora del mercat de valors.
  • Títols participatius. Són valors mobiliaris aprovats com una forma de finançament voluntari dels socis o de terceres persones no sòcies. Els  títols donen dret a la remuneració que s’estableixi en el moment de l’emissió que, en qualsevol cas, ha d’estar en funció de l’evolució de l’activitat de la cooperativa. És permès incorporar-hi un interès fix.

L’acord d’emissió de títols participatius pot establir el dret d’assistència dels titulars que no són socis de la cooperativa a l’Assemblea General i al Consell Rector, amb veu i sense vot. La regulació de l’emissió del títol participatiu s’ha d’atenir a la legislació vigent en matèria financera.