Què són les aportacions voluntàries?

Es refereixen bàsicament a les aportacions voluntàries al capital social, tal com contempla l’article 73 de Llei 12/2015, de 9 de juliol de cooperatives. La retribució que s’hi estableixi no pot ser superior a la de les últimes aportacions voluntàries acordades per l’Assemblea General o, si no, a la de les aportacions obligatòries. L’article 74, de la mateixa llei, indica que són els Estatuts de la cooperativa qui han d’indicar si les aportacions al capital social poden donar interès.

L’article 46 dels Estatuts de la CCSF, detalla clarament que les aportacions voluntàries:

  • No produiran interessos, quan ho siguin al capital social.
  • Hauran de ser aprovades per l’Assemblea General i podran ser subscrites fins a un termini de tres mesos, des de la seva aprovació, i ser desemborsades en el moment de la subscripció.

És per això que, per a la recaptació de fons de la cooperativa, distingim entre el finançament voluntari dels socis i les aportacions voluntàries al capital social.