Convocatòria d’Assemblea General

Data: Dissabte 5 de setembre de 2020.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc: Canal telemàtic.

Convocades: Socis comuns al corrent de les seves obligacions econòmiques. Hi poden assistir amb veu, però sense vot, els socis col·laboradors i, també, els socis comuns que no estan al corrent de pagament.

Ordre del dia:

1- Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.

2- Proposta de participació dels socis col·laboradors en les decisions de l’Assemblea General. Sr. Jaume Angerri, secretari.

3- Nomenaments previs de l’Assemblea General:
a) Interventor de comptes.
b) Interventors d’acta de l’Assemblea General.

4- Presentació de la gestió del Consell Rector. Sr. Jaume Miquel March, president
a) Les accions realitzades i la influència de la situació generada per l’impacte de la COVID-19.
b) El trasllat de la seu social.
c) L’estat de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, 2017.
d) La nova web de la Cooperativa. La nova imatge corporativa.
e) Els treballs de les comissions i el pla estratègic de la Cooperativa.

5- Instruccions en curs, Sr. Jaume Miquel March, president.

6- Presentació i votació dels comptes anuals de 2019. Sr. Daniel Pueyo, tresorer.

7- Nomenament d’una vacant en el Consell Rector.
Les candidatures poden presentar-se fins el dijous 3 de setembre de 2020, a les 23h59, a l’adreça secretaria@privat.catalanasf.cat amb l’aval de 10 socis. Si no es presenta cap candidatura, els socis comuns al corrent de pagament podran formalitzar-la en la reunió de l’Assemblea.

PAUSA.

8- Presentació Pla estratègic 2020-2023. Sr. Jaume Miquel March, president.

9- Precs i preguntes.

Consell Rector. Barcelona, 21 d’agost de 2020.